Help

Profile

amazinggoodjob1
Nickname amazinggoodjob1
Location Aruba
Birthday 1/1
Sex Male
About Myself
Mùa thu g?n t?i và chuy?n t?u tr??ng c?a b?n g?n đ?n s?p. M?t s? cô gái mang th? khó ch?u vì đi h?c tr? l?i đ?ng nghĩa mang vi?c chúi mũi vào sách v?, h? s? và quá b?n r?n đ? trông nom cho khuôn m?t c?a mình. Ko không đ?i nào! Và hôm nay tôi s? gi?i thi?u m?t s? món đ? khi?n đ?p cho mùa t?u tr??ng, giúp b?n v?n d? th??ng và h?p d?n ngay c? trong l?p h?c!>>> Xem thêm: https://www.deviantart.com/sontomfordchinhhang

Mascara

B?n c?n 1 dòng mascara khi?n cho dài mi. Mascara dày s? h?u th? làm b?n tr? thành h?p d?n, nh?ng chúng ta c?n đi?m trang rõ ràng và s?ch s? lúc t?i tr??ng. Mascara làm dài mi s? giúp đôi m?t c?a b?n trông l?n và đ?p h?n, cùng lúc nó s? ko b? lem ti?p giáp v?i m?t.

>>> Xem thêm: https://www.pinterest.com/sontomfordchinhhang/

n?n móng

Th?i ti?t v?n r?t hot trong tháng 8 và tháng 9; thành ra, kem n?n ch?ng th?m là r?t nhu y?u cho b?n. Trong các gi? h?c th? d?c, b?n mang th? đ? m? hôi đông đ?o và do th?i ti?t hot, m?t b?n s? ti?t r?ng rãi d?u h?n th??ng nh?t m?t t?o. Ch? mang kem n?n ch?ng th?m m?i có th? gi? đ??c r?t lâu.

>>> Xem thêm: https://www.flickr.com/photos/sontomfordchinhha...

K? m?t

Vâng, bút k? m?t không th?m n??c là ch?n l?c ph?i chăng nh?t. Vì lý do t??ng t?, b?n c?n m?t th? s? h?u kh? năng không th?m n??c. Nói chung, k? m?t d?ng l?ng th?p h?n k? m?t d?ng bút chì vì nó không lem. Tuy nhiên, k? m?t d?ng l?ng đôi khi khi?n cho m?t b?n trông hung t?n. Dù sao, nó là vào b?n.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

Son môi

B?n mang th? thích s? d?ng son môi l?ng h?n, vì nó sáng và d? th??ng. Tôi cũng khuyên s? d?ng son môi d?ng l?ng vì th?i ti?t nóng. Son môi có l? làm b?n trông già h?n so v?i tu?i th?t, h?n n?a, son d? b? dính và khó ch?u ví nh? nhi?t đ? và đ? ?m cao. Ch?t son l?ng giúp đôi môi g?i c?m, d? th??ng và quy?n rũ b?n trai.

Bóng m?t

Tr??c khi ph? bóng m?t lên mí m?t c?a b?n, tôi th?c s? khuyên b?n nên s? d?ng kem lót ho?c thu?c bôi chính tr??c. Cái thu?c này s? ki?m soát màu s?c trên mí m?t c?a b?n và làm cho bóng m?t trong h?n và lâu trôi h?n. Prime potion r?t d? mua và nh? tôi bi?t, Benefit, Urban Decay và ELF đ?u s? h?u chi?c s?n ph?m này; b?n có th? ch?n m?t nh? b?n mu?n.

Tái bút Tôi nghĩ r?ng tôi đã tìm th?y m?t n?i r? đ? tìm ph?n nhi?u các lo?i túi tr?c tuy?n. Nh? l?i? Ai ?y đã t?ng nh?c r?ng m?t ng??i n? gi?i c?n chí ít 5 chi?c túi trong đ?i. S? h?u đ?ng l??ng h?n h?p c?a tôi, cách th?c đ?c nh?t vô nh? là s?m túi xách trên m?ng . Mình th?y quán ko quá t?i tàn, b?n s? h?u th? t?i th?.

>>> Xem thêm: https://www.reddit.com/r/sontomfordchinhhang/co...

amazinggoodjob1's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help