Help

Profile

myadhungtc4
Nickname myadhungtc4
Sex Male
About Myself
S? ti?n b? trong công ngh? ngày nay đã làm cho nó có th? truy c?p các d?ch v? m?ng v?i m?t máy tính h? tr? internet mà không c?n ph?i s? d?ng modem băng thông r?ng ho?c k?t n?i dây tr?c ti?p.

Xem thêm : https://t.me/s/thongtinphilapdatmangfpt

Đi?u này đã đ??c thành hi?n th?c b?i nhà cung c?p d?ch v? internet không dây đ??c xây d?ng xung quanh m?t h? th?ng m?ng mà không c?n b?t k? k?t n?i dây nào. Công ngh? này bao g?m vi?c k?t h?p Wi-Fi ho?c b?t k? thi?t b? đ?c quy?n nào đ??c thi?t k? đ? ho?t đ?ng trên các băng t?n m? ho?c m?t s? t?n s? đ??c c?p phép trong băng t?n UHF.

M?i b?n tham kh?o : https://www.plurk.com/chitietthutuclapmangfpt

Tr??c đây, các d?ch v? m?ng này ch? đ??c tìm th?y ? các vùng nông thôn, n?i không có cáp m?ng ho?c DSL. WISP đ?u tiên trên toàn th? gi?i là LARIAT, m?t t? ch?c vi?n thông phi l?i nhu?n ? vùng nông thôn đ??c thành l?p vào năm 1992. Cu?i th?p k? đó, ng??i ta nh?n ra r?ng m?t máy ch? m?ng đ??c đ?t trên m?t trong nh?ng tòa nhà cao nh?t ? khu trung tâm có th? ph?c v? không dây cho m?t s? tòa nhà khác.

Đi?u này sau đó đánh d?u s? áp d?ng r?ng rãi c?a s? đ?i m?i này. Nhi?u tòa nhà v? tinh đã đ??c n?i dây v?i Ethernet do đó m?i doanh nghi?p đ?u có th? k?t n?i v?i Ethernet và có th? truy c?p internet ngay l?p t?c. Tuy nhiên, công ngh? này đã ph?i đ?i m?t v?i m?t s? k? thu?t khi?n nó b? suy gi?m vào cu?i nh?ng năm 90. Có m?i quan tâm v? các v?n đ? b?o m?t c?a nó.

Vi?c cung c?p các d?ch v? nh? v?y có ti?m năng l?n trong vi?c gi?m thi?u kho?ng cách k? thu?t s?, đ?c bi?t là ? các n??c đang phát tri?n. Do đó, đi?u này có nghĩa là các n??c th? gi?i th? ba c?n đ?u t? toàn b? vào sáng ki?n ??này đ? c?i thi?n h? th?ng m?ng c?a h?. Đi?u này có th? d?n đ?n s? c?i thi?n trong lĩnh v?c truy?n thông và ti?p xúc v?i th? gi?i bên ngoài. D?ch v? này có th? đ??c truy c?p b?i nhi?u ng??i dùng và do đó thích h?p nh?t cho các đi?u kho?n đó.

Xem Thêm : https://www.dailymotion.com/thamkhaogialapmangfpt

Sau đó, WISP cung c?p các d?ch v? b? sung làm tăng l?i th? c?a nó. Các d?ch v? b? sung này bao g?m m?ng riêng ?o, n?i dung d?a trên v? trí và tho?i qua IP. Các d?ch v? nh? các sáng ki?n ??l?n trên toàn ti?u bang và các ISP c?a thành ph? b? cô l?p cũng t?p trung ch?t ch? vào các h? th?ng m?ng nh? v?y.

Các d?ch v? này ch? y?u ? các vùng nông thôn, n?i ch?a có đ??ng dây thuê bao k? thu?t s? và cáp. Trong t??ng lai g?n, WiMax đ??c k? v?ng s? chi?m lĩnh th? tr??ng. Nó đi kèm v?i nh?ng thay đ?i đáng k? b?ng cách tr?ng bày s? gia tăng s? l??ng thi?t b? có th? t??ng tác trên th? tr??ng. Nó cũng có th? làm cho vi?c truy?n d? li?u di đ?ng tr? nên kh? thi và tăng ti?n ích c?a các m?ng này trong các lĩnh v?c nh? v?y.

Ngày nay, có s? t?n t?i c?a các m?ng h? tr? không dây băng thông cao ? các thành ph? l?n. Chúng cung c?p m?c băng thông cao v?i gi?i th??ng t??ng đ?i th?p; m?t hi?n t??ng ch? có th? đ?t đ??c thông qua các k?t n?i cáp quang đ?t ti?n. H? th?ng m?ng này th??ng ho?t đ?ng b?ng cách kéo m?t đi?m liên k?t l?n và đ?t ti?n đ?n đi?m trung tâm mà nó mu?n ph?c v?.

Sau đó, ph?i có m?t đi?m trên cao xung quanh khu v?c gi?ng nh? m?t tháp mà trên đó thi?t b? đ??c g?n. H? th?ng này cũng có th? đ??c k?t n?i v?i Đi?m hi?n di?n (PoP) tr??c khi nó đ??c k?t n?i v?i tháp, do đó gi?m nhu c?u th?c hi?n k?t n?i đi?m t?i đi?m. Sau đó, m?t ăng-ten nh? đ??c g?n trên mái nhà c?a ng??i tiêu dùng và h??ng tr? l?i ăng-ten g?n nh?t c?a Nhà cung c?p d?ch v? Internet không dây.

myadhungtc4's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help