Help

Profile

jinkosolarvietnam
Nickname jinkosolarvietnam
Name Jinko Solar Vi?t Nam
Location Viet Nam
Birthday 6/9
Sex Male
Blood type A
Marriage single
Blog URL https://givasolar-jinko.vn/
Messenger Address 571-573-575 Lê Tr?ng T?n, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Qu?n Bình Tân, TPHCM
About Myself
Jinko là m?t công ty năng l??ng m?t tr?i lâu đ?i đ??c thành l?p vào năm 2006. H? là m?t công ty Trung Qu?c, nh?ng có ho?t đ?ng t?i 30 qu?c gia khác nhau. Jinko nhanh chóng phát tri?n và tr? thành m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t t?m pin năng l??ng m?t tr?i l?n nh?t vào năm 2016. Do đó, Jinko cũng đã giành đ??c nhi?u gi?i th??ng cho t?m pin năng l??ng m?t tr?i c?a h? t?o nên s? khác bi?t so v?i ph?n còn l?i trong đi?u ki?n v? ch?t l??ng.

Thành công c?a h? b?t ngu?n t? m?c tiêu c?a công ty là cung c?p các t?m pin năng l??ng m?t tr?i hi?u su?t cao, đ? b?n cao và đ? tin c?y cao.

Năm 2020, Jinko Solar đ??c công b? là nhà s?n xu?t t?m pin năng l??ng m?t tr?i l?n nh?t th? gi?i. Jinko đã xu?t x??ng m?t l??ng l?n v?i?20 GW mono wafers, 11 GW solar cells và 25 GW t?m pin (Th?ng kê ngày 30/9/2020)

Jinko solar có 3 đ?a đi?m s?n xu?t chính v?i 9 c? s? s?n xu?t trên toàn c?u, 21 công ty con ? n??c ngoài, JinkoSolar cũng đã có nh?ng k? ho?ch m? r?ng, không ch? v? quy mô l?c l??ng lao đ?ng c?a h? mà còn c? các đ?a đi?m. Ch?ng bao lâu n?a, chúng ta s? có th? th?y m?t c? s? s?n xu?t ? Úc.

Đã có nhi?u năm ho?t đ?ng trong ngành, Jinko solar đã đ?a ra nhi?u lo?i t?m pin m?t tr?i giá c? ph?i chăng cho m?i công trình - cho dù là nhà ?, th??ng m?i hay các công trình ti?n ích.

H? cũng cung c?p các t?m pin m?t tr?i đ??c thi?t k? tùy ch?nh cho các h? th?ng năng l??ng m?t tr?i l?n h?n cho các ch? s? h?u c?n t?m cho các m?c đích s? d?ng c? th?.

Dòng pin năng l??ng m?t tr?i ph? bi?n nh?t c?a h? bao g?m:

Tiger series: https://givasolar-jinko.vn/danh-muc/tiger/
Tiger Pro series: https://givasolar-jinko.vn/danh-muc/tiger-pro/
Cheetah series: https://givasolar-jinko.vn/danh-muc/cheetah/
Swan series: https://givasolar-jinko.vn/danh-muc/swan/

Th??ng hi?u này cũng nh?ng công nghê n?i ti?ng b?t nh?t hi?n nay nh?: Half-cut cell, Tiling Ribbon (TR), Bifacial (pin 2 m?t), MBB,...cho hi?u su?t c?c cao.

Chúng tôi là đ?n v? phân ph?i chính th?c t?m pin Jinko Solar t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Cam k?t:

S?n ph?m chính hãng
Ngu?n hàng đ?m b?o
B?o hành theo quy đ?nh c?a hãng
Giá t?t nh?t

Liên h? v?i chúng tôi đ?t hàng:

Đ?a ch?:?571-573-575 Lê Tr?ng T?n, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Qu?n Bình Tân, TPHCM

Mail:?jinkovietnam@gmail.com

Hotline:?0909 753648 ? 0932 123 482

Website:?https://givasolar-jinko.vn

https://forum.cs-cart.com/user/112347-jinkosolarvn
https://gfycat.com/@jinkosolarvn
https://www.bark.com/en/ie/company/jinkosolar-v...
https://sketchfab.com/jinkosolarvietnam
https://works.bepress.com/jinkosolarvn/
https://www.intensedebate.com/people/jinkovietnam
https://letterboxd.com/jinkovietnam/
http://www.folkd.com/user/jinkosolarvn
https://gust.com/companies/jinkosolarvietnam
https://coub.com/jinkosolarvietnam
https://community.act.com/t5/user/viewprofilepa...
https://devdojo.com/jinkosolarvn
https://www.wishlistr.com/jinkosolarvietnam
https://www.gapyear.com/members/jinkosolarvn/
https://dashburst.com/jinkosolarvn
https://www.empire.kred/jinkosolarvn
https://keeprecipes.com/jinkosolarvietnam
https://www.woddal.com/jinkosolarvn
https://myspace.com/jinkosolarvn
https://dribbble.com/jinkosolarvn
https://www.flickr.com/people/jinkosolarvn/
https://www.plurk.com/jinkosolarvietnam
https://zeef.com/profile/jinkosolarvietnam
https://www.hotfrog.com/company/1425987587776512
https://pbase.com/jinkovietnam/profile
https://www.mobypicture.com/user/jinkosolarvietnam
https://8tracks.com/jinkosolarvietnam
https://tune.pk/user/jinkosolarvietnam
https://www.bakespace.com/members/profile/jinko...
http://www.good-tutorials.com/users/jinkovietnam
https://www.threadless.com/@jinkovietnam/activity
https://www.gamespot.com/profile/jinkosolarvn/a...
https://www.mapleprimes.com/users/jinkosolarvie...
https://mootools.net/forge/profile/jinkosolarvi...
https://www.misterpoll.com/users/679670
https://www.myvidster.com/profile/jinkosolarvie...
https://www.kdpcommunity.com/s/profile/0052T000...
https://www.deviantart.com/jinkosolarvn
https://www.buzzfeed.com/jinkosolarvietnam
http://www.authorstream.com/jinkosolarvietnam/
https://weheartit.com/jinkosolarvn
https://answers.informer.com/user/jinkosolarvn
https://stocktwits.com/jinkosolarvietnam
https://fliphtml5.com/homepage/wbaza
https://hubpages.com/@jinkosolarvietnam
https://qiita.com/jinkosolarvietnam
http://www.supportduweb.com/profile-132276.html
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/profile/j...
https://catchthemes.com/support-forum/users/jin...
https://www.themehorse.com/support-forum/users/...
https://anchor.fm/jinkosolarvietnam
https://connect.unity.com/u/jinko-solar-viet-nam
https://www.turnkeylinux.org/user/1415751
https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/j...
https://devpost.com/jinkovietnam
https://network-marketing.ning.com/profiles/blo...
https://myanimelist.net/profile/jinkosolar
https://support.themecatcher.net/forums/users/j...
https://easypropertylistings.com.au/support/use...
https://soc.cungcap.net/jinkosolarvietnam
https://soc.cungcap.net/read-blog/3220
https://mythem.es/forums/users/jinkosolarvietnam
https://forum.acronis.com/user/343409

jinkosolarvietnam's timeline

There was no update within one week

Bulletin board

Not only send a message, you can paste a photo, or graffiti.
I can write at a time also on the bulletin board of a lot of friends. For more infoPlease take a look at help